• Váš nákupní košík je prázdný

Ochrana osobních údajů

Sabina Dlouhá, se sídlem Lesní 55, Potštát 753 62, identifikační číslo: 01319418, podnikající dle živnostenského zákona, shromažďuje a zpracovává v případě vaší poptávky služeb ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • emailovou adresu
 • telefon a fax
 • Jméno organizace
 • Adresu organizace
 • město a jeho PSČ
 • země a kraj


Tyto zmíněné osobní údaje jsou zpracovány za účelem možné odpovědi na vámi zaslaný dotaz prostřednictvím webového komunikátoru.


Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů.

Shromážděné osobní údaje budou shromažďovány Sabina Dlouhá po dobu vyřízení požadavku/dotazu/objednávky a nejdéle po dobu jednoho roku od přijetí vaší poptávky/objednávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.
Zpracování shromážděných osobních údajů je prováděno výhradně společností Sabina Dlouhá.


Dle zákona na ochranu osobních údajů máte právo:

 • vyžádat si informaci o zpracovaných osobních údajích
 • zažádat o odůvodnění zpracování vašich osobních údajů
 • zažádat o odstranění vašich shromážděných osobních ůdajů
 • kontaktovat nás v případě jakýchkoliv dotazů a nejasností plynoucích ze zpracováváním osobních údajů


COOKIESS

Za účelem měření a koordinace návštěvnosti používají webové stránky společnosti Sabina Dlouhá tzv. cookies. Cookies sloužící k měření návštěvnosti a přizpůsobení zobrazení jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu naši společnosti.


Sabina Dlouhá nadále poskytuje možnost zobrazení webových stránek také v režimu, který neprovozuje sběr osobních informací o jeho návštěvnících.


Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány zejména prostřednictvím služby Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prohlášení Google k ochraně osobních údajů při jejich zpracování je dostupné na webové stránce https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.


Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.


2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).


3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.


4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.


5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.


6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.


7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.


8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

    8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

    8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.


9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.